Séria Pandas do poľa NumPy

Seria Pandas Do Pola NumpyPole NumPy je druh dátovej štruktúry, ktorá berie výlučne dáta rovnakého typu. Séria Pandas môže byť prevedená na pole NumPy pomocou rôznych techník, ktoré použijeme v tomto článku. Ide o tieto techniky:

V tejto príručke preskúmame praktickú implementáciu každej z týchto metód.

Príklad 1: Použitie metódy Series.To_Numpy().

Prvá metóda, ktorú v tejto príručke použijeme na konverziu série Pandas na pole NumPy, je funkcia „Series.to_numpy()“. Táto metóda konvertuje hodnoty poskytnutého radu do poľa NumPy. Poďme preskúmať jeho fungovanie s praktickým vykonávaním programu Python.Vyberáme nástroj „Spyder“ na kompiláciu vzorových kódov, ktoré sa vygenerujú v tomto návode. Spustíme nástroj a spustíme skript. Základnou požiadavkou na spustenie tohto programu je načítanie potrebných balíkov. Tu používame nejaký modul, ktorý patrí do súpravy nástrojov „Pandas“. Takže importujeme knižnicu Pandas do nášho programu a vytvoríme pre ňu alias ako „pd“. Táto skratka pre „Pandas“ ako „pd“ sa používa v skripte všade tam, kde je potrebné použiť akúkoľvek metódu Pandy.Po importovaní knižnice len vyvoláme metódu z tejto knižnice, ktorá je „pd.Series()“. Tu je „pd“, ako bolo uvedené vyššie, alias pre Pandy a používa sa na to, aby oznámil programu, že pristupuje k metóde z Pandas. Zatiaľ čo „Series“ je kľúčové slovo, ktoré spúšťa proces vytvárania série v programe. Vyvolá sa funkcia „pd.Series()“ a zadáme pre ňu zoznam hodnôt. Hodnoty, ktoré poskytujeme, sú „100“, „200“, „300“, „400“, „500“, „600“, „700“, „800“, „900“ a „1000“. Parameter „name“ používame na klasifikáciu označenia pre tento zoznam ako „Číslice“. Atribút „index“ sa používa na určenie zoznamu indexov, ktorý chceme vložiť namiesto predvoleného zoznamu sekvenčných indexov. Ukladá hodnoty „a“, „b“, „c“, „d“, „e“, „f“, „g“, „h“, „i“ a „j“. Na uloženie série vytvoríme objekt série „Počítadlo“. Potom nám funkcia „print()“ pomôže zobraziť výstup jeho vytlačením na termináli.Naša novovygenerovaná séria s definovaným zoznamom indexov sa zobrazí vo výstupnom okne.Ak chcete zmeniť tento rad na pole NumPy, použijeme metódu „Series.to_numpy()“. Názov série „Counter“ je uvedený pri funkcii „.to_numpy()“. Táto funkcia teda preberá hodnoty série „Counter“ a transformuje ich do poľa NumPy. Na uchovanie výsledného poľa NumPy vygenerovaného touto funkciou sa vygeneruje premenná „output_array“. Potom sa zobrazí pomocou metódy „print()“.

Vykreslený obrázok zobrazuje pole.

Overme si jeho typ pomocou funkcie „type()“. Zadáme názov premennej a uložíme pole NumPy medzi zložené zátvorky funkcie „type()“. Potom túto funkciu odovzdáme metóde „print()“, aby sa zobrazil typ.

Tu sa výstupné pole NumPy overí, pretože nasledujúci obrázok zobrazuje triedu ako „numpy.ndarray“.

Príklad 2: Použitie metódy Series.Index.To_Numpy().

Okrem prevodu hodnôt série do poľa NumPy môžeme index previesť aj na pole NumPy. Táto inštancia nám pomáha naučiť sa transformáciu indexu série na pole NumPy pomocou metódy „Series.index.to_numpy()“.

Na túto ukážku používame sériu, ktorú sme vytvorili v predchádzajúcej ilustrácii.

Vygenerovaný výstup tohto odstrihnutého kódu je uvedený na nasledujúcom obrázku:

Teraz, aby sme skonvertovali zoznam indexov série na pole NumPy, použijeme metódu „Series.index.to_numpy()“.

Spustí sa funkcia „Series.index.to_numpy()“. Názov série sa dodáva ako „Counter“ s metódou „.index.to_numpy()“. Táto metóda berie index zo série „Counter“ a konvertuje ho na pole NumPy. Teraz, aby sme uložili prevedené pole NumPy, inicializujeme premennú „úložisko“ a priradíme ju do poľa NumPy. Nakoniec, aby sme videli dosiahnutý výsledok, vyvoláme funkciu „print()“.

Zoznam indexov série je teraz skonvertovaný na pole NumPy a prítomný na konzole Python.

Na overenie typu poľa vykonáme metódu „type()“ a odovzdáme jej premennú „storage“. Na zobrazenie kategórie sa používa funkcia „tlač“.

Získame tak typ triedy uvedený na nasledujúcej snímke:

Príklad 3: Použitie metódy Np.array() s vlastnosťou Series.array

Ďalšou metódou na konverziu série na pole NumPy je metóda NumPy „np.array()“. V tomto prípade používame túto metódu s vlastnosťou „Series.array“.

Najprv importujeme knižnice Pandas a NumPy. „np“ je alias pre NumPy a „pd“ ako prezývka Pandas. Knižnicu NumPy importujeme, pretože metóda „np.array()“ patrí do tejto knižnice.

Metóda „pd.Series()“ sa vyvolá na vytvorenie série Pandas. Hodnoty, ktoré špecifikujeme pre sériu, sú „Jablko“, „Banán“, „Pomaranč“, „Mango“, „Peach“, „Jahoda“ a „Hrozno“. „Názov“ definovaný pre tento zoznam hodnôt je „Ovocie“ a parameter „index“ obsahuje hodnoty pre index ako „F1“, „F2“, „F3“, „F4“, „F5“, „F6“ , „F7“. Tento indexový zoznam sa zobrazí namiesto predvoleného sekvenčného zoznamu. Séria sa uloží do objektu série „Bucket“ a zobrazí sa pomocou funkcie „print()“.

Nasledujúca snímka zobrazuje zostavenú sériu:

Teraz túto sériu skonvertujeme na požadované pole NumPy. Zavolá sa metóda „np.array()“. Vlastnosť „Series.array“ je odovzdaná v zátvorkách. Toto upraví hodnoty série na pole NumPy. Aby sme zachovali výsledok, máme premennú „Value“. Nakoniec „print()“ zobrazí pole NumPy.

Tu je uvedené pole NumPy generované z hodnôt série.

Na potvrdenie, že typ poľa je NumPy, používame metódu „type()“.

Overenie prebehlo úspešne.

Príklad 4: Použitie metódy Np.Array() s vlastnosťou Series.Index.Array

Pomocou série z predchádzajúceho príkladu teraz konvertujeme index série na pole NumPy pomocou metódy „np.array()“ s vlastnosťou „Series.index.array“.

Vyvolá sa metóda „np.array()“ a odovzdá sa jej vlastnosť „Series.index.array“ s názvom série „Bucket“. Premenná „Nump“ je tu na uloženie výsledku. A funkcia „print()“ to ilustruje na obrazovke.

Zoznam indexov sa transformuje do poľa NumPy.

Príklad 5: Použitie metódy Np.Array() s vlastnosťou Series.Index.Values

Posledná metóda, ktorú používame, je metóda „np.array()“ s vlastnosťou „Series.index.values“.

Metóda “np.Series()” sa vyvolá s vlastnosťou “Series.index.values”. NumPy pole generované touto metódou sa umiestni do premennej „x“ a zobrazí sa na termináli.

Výsledok je zobrazený nasledovne:

Záver

V tomto článku sme diskutovali o piatich technikách úpravy série Pandas na pole NumPy. Prvé dve ilustrácie boli vykonané pomocou metódy „Series.to_numpy“ v Pandas. Pomocou tejto funkcie sme najskôr previedli hodnoty série a potom zoznam indexov do poľa NumPy. Nasledujúce tri príklady využívali metódu „np.array()“ zo sady nástrojov NumPy. Tejto funkcii sme odovzdali tri vlastnosti, aby sme skonvertovali hodnoty zoznamu radov a indexov na pole NumPy.