Rýchly slovník

Rychly SlovnikSwift Dictionary je zbierka, ktorá ukladá prvky vo forme párov kľúč-hodnota.

V Swifte musíme pri vytváraní slovníka špecifikovať dátový typ páru Kľúč a Hodnota.

Oba typy údajov párov kľúč – hodnota môžu byť rovnaké alebo rôzne.Vytvára sa prázdny slovník

Existujú dva spôsoby, ako vytvoriť slovník. Pozrime sa na ne jeden po druhom.Prvým spôsobom je zadať hodnoty kľúča v hranatej zátvorke: [] .Syntax:

rýchly_slovník : [ key_datatype : value_datatype ] = [ : ]

Druhým spôsobom je vytvorenie slovníka pomocou Slovník<> špecifikovaním dátových typov v ňom.

Syntax:rýchly_slovník : Slovník < key_datatype , value_datatype >= [ : ]

Swift_dictionary je tu názov slovníka a key_datatype predstavuje kľúčový dátový typ a value_datatype reprezentuje dátový typ hodnoty.

Príklad

Tu vytvoríme prázdny slovník s rôznymi typmi údajov a zobrazíme ich dvoma spôsobmi.

//deklaruje prázdny slovník s typmi Integer

nech swift_dictionary1 : [ Int : Int ] = [ : ]

vytlačiť ( 'Prázdny slovník s kľúčom aj hodnotou ako celočíselnými typmi- \(swift_dictionary1)' )

//deklaruje prázdny slovník s typmi Integer

nech swift_dictionary2 : Slovník < Int , Int > = [ : ]

vytlačiť ( 'Prázdny slovník s kľúčom aj hodnotou ako celočíselnými typmi- \(swift_dictionary2)' )

//deklaruje prázdny slovník s kľúčom ako typ Integer a hodnotou ako typ reťazca

nech swift_dictionary3 : Slovník < Int , Reťazec > = [ : ]

vytlačiť ( 'Prázdny slovník s kľúčom ako typom celého čísla a hodnotou ako typom reťazca- \(swift_dictionary3)' )

//deklaruje prázdny slovník s kľúčom ako typ Integer a hodnotou ako typ reťazca

nech swift_dictionary4 : [ Int : Reťazec ] = [ : ]

vytlačiť ( 'Prázdny slovník s kľúčom ako typom celého čísla a hodnotou ako typom reťazca- \(swift_dictionary4)' )

Výkon:

Riadky 2-9:

Prázdny slovník sme deklarovali dvoma spôsobmi tak, že kľúč aj hodnota boli typu Integer a zobrazili sme ich.

Riadky 12-19:

Prázdny slovník sme deklarovali dvoma spôsobmi: typ Key je celé číslo a typ Hodnota je typ String. Nakoniec sme ich zobrazili.

Vytváranie slovníka

Doteraz sme diskutovali o tom, ako vytvoriť prázdny slovník. Pozrime sa, ako vytvoriť slovník s hodnotami.

Slovník môžeme deklarovať aj bez špecifikovania dátových typov Key-Value. Pozrime sa na niekoľko príkladov, aby sme to lepšie pochopili.

Príklad 1

Vytvoríme slovník s kľúčom aj hodnotami ako celočíselnými typmi a pridáme doň päť hodnôt.

//vytvor rýchly slovník s niektorými hodnotami

nech swift_dictionary1 : [ Int : Int ] = [ 1 : 100 , dva : 400 , 3 : 600 , 4 : 800 , 5 : 1000 ]

vytlačiť ( 'Swift Dictionary- \(swift_dictionary1)' )

Výkon:

Swift Dictionary je neusporiadaná zbierka. Hodnoty teda môžu alebo nemusia byť objednané.

Príklad 2

Vytvoríme Slovník s kľúčom ako typ Integer a typom Hodnoty ako reťazec.

//vytvorte rýchly slovník s niektorými hodnotami zadaním typu údajov

nech swift_dictionary1 : [ Int : Reťazec ] = [ 1 : 'swift1' , dva : 'swift2' , 3 : 'swift3' , 4 : 'swift4' , 5 : 'swift5' ]

vytlačiť ( 'Swift Dictionary- \(swift_dictionary1)' )

//vytvorte rýchly slovník s niektorými hodnotami bez zadania typu údajov.

nech swift_dictionary2 = [ 1 : 'swift1' , dva : 'swift2' , 3 : 'swift3' , 4 : 'swift4' , 5 : 'swift5' ]

vytlačiť ( 'Swift Dictionary- \(swift_dictionary2)' )

Výkon:

Swift Dictionary je neusporiadaná zbierka. Hodnoty teda môžu alebo nemusia byť objednané.

Tu sme nešpecifikovali typy kľúč-hodnota v druhom slovníku.

Je možné vytvoriť slovník z dvoch polí Swift.

Syntax:

Slovník(uniqueKeysWithValues:zip(swift_array1,swift_array2))

Kde,

  1. swift_array1 je prvé pole s kľúčmi
  2. swift_array2 je druhé pole s hodnotami

Príklad 3

Tu vytvoríme dve polia Swift s piatimi hodnotami a z nich slovník Swift.

//vytvor swift pole s niektorými kľúčmi

nech swift_array1 = [ 1 , dva , 3 , 4 , 5 ]

//vytvor rýchle pole s niektorými hodnotami

nech swift_array2 = [ 'swift1' , 'swift2' , 'swift3' , 'swift4' , 'swift5' ]

//vytvor swift_dictionary z dvoch swift polí vyššie

nech rýchly_slovník = Slovník ( uniqueKeysWithValues : PSČ ( swift_array1 , swift_array2 ) )

vytlačiť ( rýchly_slovník )

Výkon:

Vysvetlenie

Vytvorili sme dve polia Swift tak, že prvé pole obsahuje typ Integer a druhé pole typ String.

Potom sme vytvorili slovník z dvoch polí.

Záver

V tomto návode Swift sme diskutovali o slovníku Swift a je možné vytvoriť slovník tromi spôsobmi. Prvým spôsobom je špecifikovanie typov kľúč-hodnota vo vnútri [] , druhým spôsobom je použitie Slovník<>, a tretí spôsob je použitie dvoch polí Swift. Oba typy údajov párov kľúč – hodnota môžu byť rovnaké alebo rôzne. Videli sme, ako vytvoriť prázdny slovník. Táto príručka vás naučí, ako vytvoriť slovník niekoľkými spôsobmi implementáciou predchádzajúcich príkladov do vášho počítača.