Odovzdanie poľa funkcii C ++

Passing An Array Function CPole je skupina prvkov rovnakého dátového typu. Mnoho funkcií sa vykonáva na poliach buď v hlavnom programe, alebo mimo neho, vo funkciách. V C ++ ich v prípade funkcií potrebujeme odovzdať. To sa deje pomocou parametrov ako argumentov. Tieto argumenty môžu byť rôznymi spôsobmi, buď značnými poľami, alebo prostredníctvom poľa ukazovateľa. V tomto návode sa budeme zaoberať niektorými hlavnými aspektmi prenosu polí pomocou rôznych parametrov funkcií.

Syntax

[Návrattyp] [menofunkciu] (údajetypnázov poľa[poleveľkosť])

{

funkciutelo

}

Príklad 1

Zoberme si príklad, v ktorom musíme vytlačiť známky študentov v programe C ++. Táto tlač bude odobratá v samostatnej funkcii, nie v hlavnom programe. Naproti tomu vezmeme vstupy v hlavnom programe a prenesieme tieto hodnoty do funkcie ako parameter. Zvážte funkciu. V jeho parametri je premenná typu súboru poľa, ktorá bude akceptovať hodnoty poľa. Tu je deklarované celé pole. Značky sa zobrazia pomocou slučky for. Rovnako ako v poliach, potrebujeme slučky, aby sme z nich mohli vytlačiť.

Pohybom k hlavnej funkcii deklarujeme pole s jeho veľkosťou a hodnotami v ňom. Ako musíme funkciu nazvať. Metóda teda je, že do parametra ako argument napíšeme názov funkcie s názvom poľa. Nemáme definovanú veľkosť poľa.Displej(značky);

Argument v parametri naznačuje adresu pamäte poľa. V parametri hlavičky funkcie sa int m [7] prevedie na int *m. To zahŕňa rovnakú adresu ako pôvodné pole. Keď použijeme m [5] v tele funkcie, budeme manipulovať s pôvodným poľom.

Prázdny displej(int m[7] )

V operačnom systéme Linux získanie výstupu cez terminál vyžaduje nainštalovanie niektorých predpokladov. Na kompiláciu a následné spustenie kódu v termináli príkazového riadka potrebuje kompilátor. Na kompiláciu sa v jazyku C ++ používa G ++.$g ++ -alebokód3 kód3.c

$./kód3

Kde –o sa používa na uloženie výstupu zo zdrojového súboru do výstupného súboru.

Z výstupu môžete pozorovať, že všetky čísla inicializované v poli v hlavnej funkcii sú odovzdané a zobrazené prostredníctvom funkcie zobrazenia.

Príklad 2

Ďalším príkladom, ktorý sa týka parametra prechádzajúceho cez pole, je odovzdanie viacrozmerného poľa funkcii. Tu sa používa dvojrozmerné pole (2d). V hlavnej funkcii musíme inicializovať pole.

Vnútorné pole[riadok][stĺpci]

Inicializácia 2d poľa obsahuje riadok a stĺpec. A ich poradie má byť zachované počas celého programu. Pole 2d sa inicializuje dvoma číslami v zátvorkách. Ako sme popísali 2 stĺpce pri inicializácii.

Displej(na jeden);

Ako argument použijeme iba názov poľa v parametri.

Teraz si pozrieme fungovanie funkcie displeja. Na spustenie funkcie je potrebné, aby premenná poľa akceptovala pole odovzdané volaním funkcie prostredníctvom hlavného programu.

Prázdny displej(int n[][2] )

Je povinné uviesť počet stĺpcov. Na porovnanie, v prípade riadkov to nie je podstatné. Preto sme tu ponechali prázdne zátvorky riadkov, pretože na zobrazenie výsledkov používame cyklus for. Ale v prípade 2-rozmerného poľa používame vnorenú slučku for. Obsahuje dva príkazy s dvoma premennými.

Výstup môžeme zobraziť pomocou rovnakého kompilátora. Výsledky môžete vidieť tak, že každá hodnota sa zobrazuje oddelene s číslom riadka a stĺpca.

Príklad 3

Tento príklad sa trochu líši od predchádzajúcich. V tomto prípade uvádzame veľkosť poľa v parametri volania funkcie. A vo funkčnej deklarácii je zavedená aj premenná, ktorá akceptuje veľkosť poľa.

Počnúc hlavným programom sa inicializuje pole s hodnotami.

Priemer = získať priemer(zostatok,5);

Výsledok bude uložený v avg premennej. Namiesto zadávania iba názvu poľa sa do parametra pridá aj veľkosť poľa.

Tento parameter tiež obsahuje premennú typu poľa a celočíselný údajový typ na príjem veľkosti poľa. Typ hlavného programu je int, pretože bude od funkcie dostávať celočíselné hodnoty. V opačnom prípade je v ostatných prípadoch neplatný.

Teraz uvidíme výstup. Táto hodnota je viditeľná prostredníctvom obrázka získaného z funkcie.

Príklad 4

Tento príklad sa týka určovania maximálneho počtu v poli z dvoch polí. Tu inicializujeme dve polia v hlavnom programe. Obe polia sú oddelene odovzdávané do funkcie v oddelených volaniach funkcií

tlačMax(arr1);

tlačMax(arr2);

kde printMax je názov funkcie a arr je pole. Výsledok sa z funkcie nevráti a zobrazí sa tam. Slučka For vypočíta maximálny počet v oboch poliach. Príkaz if sa používa v slučke for. Hlavička funkcie je:

prázdna tlač Max(int arr[5])

Pretože obe polia obsahujú rôzne hodnoty, oba výsledky budú odlišné.

Príklad 5

Tento príklad je súhrnom všetkých typov polí prechádzajúcich parametrami. Môžu to byť polia, bez veľkosti alebo polia s ukazovateľmi. Budeme ich zvažovať jeden po druhom.

V hlavnom programe je každá funkcia deklarovaná ako prvá. Na rozdiel v ich vyhlásení môžete poukázať.

Int súčet1(int tmp[5]);

Int súčet 2(int tmp[]);

Int súčet 3(int*tmp);

Tieto tri polia znázorňujú, že polia môžu byť odovzdané s týmito parametrami vo funkcii.

Po inicializácii funkcie máme hlavný program, v ktorom je pole deklarované. Na rozdiel od predchádzajúceho príkladu sa jedno pole inicializuje namiesto dvoch, ale odovzdáva sa tromi rôznymi spôsobmi. Teraz uvidíme tu uskutočnené volania funkcií.

Spolu = súčet1(predaj);

Spolu = súčet2(predaj);

Spolu = suma3(predaj);

Výstup je zobrazený v hlavnej funkcii, takže je premenná deklarovaná tak, aby akceptovala hodnotu vrátenú funkciou. Zo všetkých troch volaní funkcií vidíte, že tu sú parametre rovnaké. Každé pole obsahuje iba názov poľa. Parametre funkcie, ktorá prijíma pole, sú však odlišné.

Vnútorné telo všetkých troch funkcií je rovnaké, pretože súčet všetkých čísel sa vypočíta z použitia slučky For. Metodika a hodnoty poľa sú rovnaké; iba existuje diskriminácia medzi parametrami funkcií. Preto je dokázané, že buď môžeme použiť rôzne metódy na prijatie poľa, alebo vykonávať rovnakú funkciu a odpoveď je rovnaká. Môžeme to potvrdiť kontrolou výstupu. Rovnakým postupom kompilácie získame výstup zobrazený na nižšie priloženom obrázku.

Vidíte, že odpoveď je rovnaká pre všetky tri použité funkcie.

Záver

V tomto článku sa používateľ dozvie o metóde odovzdávania poľa v parametroch. Polia je možné spracovať v mnohých prípadoch, pokiaľ ide o vrátenie hodnoty alebo jej odovzdanie v argumentoch.