Ako používať zhodný symbol LaTeX

Ako Pouzivat Zhodny Symbol LatexKongruentný symbol v matematike sa používa na znázornenie podobnosti medzi trojuholníkmi. Symbol (≅) je kombináciou symbolov rovnosti (=) a vlnovky (~). Kongruentný symbol je jedným z najčastejšie používaných symbolov geometrie, ktorý predstavuje vzťah medzi trojuholníkmi.

Tento symbol môže vyzerať jednoducho, ale mnohí používatelia sú občas zmätení pri jeho písaní do procesora dokumentov. Možno už viete, že LaTeX (procesor dokumentov) vyžaduje zdrojový kód na vytvorenie kongruentného symbolu. V tomto návode si teda vysvetlíme jednoduchý spôsob písania a používania kongruentného symbolu v LaTeXu.

Ako používať zhodný symbol LaTeX

Začnime príkladom na preukázanie zhody medzi trojuholníkom △ABC a △PQR prostredníctvom zhody SSS takto:

\documentclass { článok }
\usepackage [ utf8 ] { inputenc }
\usepackage { graphicx }
\usepackage { amssymb }
\začať { dokument }
\includegraphics { snímky / obrázok.jpg }

ABC a PQR sú dva trojuholníky. Takže dokážte, že oba trojuholníky sú alebo nie sú zhodné:

$$ \overline { AB } \cong \overline { PQ } $$
$$ \overline { BC } \cong \overline { QR } $$
$$ \overline { AC } \cong \overline { PR } $$

Podľa predchádzajúceho pozorovania sú trojuholníky PQR a ABC kongruentné prostredníctvom SSS (Side – Side – Side) kongruencie.

\koniec { dokument }

Výkon:

Podobne môžete použiť aj nezhodný symbol na vyjadrenie, že dva trojuholníky nie sú zhodné. Ukážme napríklad zhodu medzi △DEF a △XYZ takto:

\documentclass { článok }
\usepackage [ utf8 ] { inputenc }
\usepackage { amssymb }
\usepackage { graphicx }
\začať { dokument }
\includegraphics { snímky / obrázok.jpg }

$$ \overline { OF } \ncong \overline { XY } $$
$$ \overline { AK } \ncong \overline { YZ } $$
$$ \overline { DF } \ncong \overline { XZ } $$

Podľa predchádzajúceho pozorovania trojuholníky DEF a XYZ nie sú zhodné.

\koniec { dokument }

Výkon:

Záver

LaTeX je fantastický procesor dokumentov, ktorý používateľom umožňuje vytvárať výskumné práce, články a technické dokumenty. Vyžaduje správne informácie o zdrojových kódoch na písanie špeciálnych znakov, technických symbolov atď. Kongruentný symbol je geometrický symbol, ktorý môžete použiť na vyjadrenie podobnosti medzi dvoma trojuholníkmi. Vysvetlili sme, ako písať a používať kongruentný symbol v LaTeXu. Navyše sme zahrnuli metódu na jednoduché vytváranie nekongruentných symbolov.